Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 Artikel 1: Definities

1.1 “Mijn Virtueel Assistent” is de opdrachtnemer, een handelsnaam met maatschappelijke zetel te 2930 Ludgardislei 5a te Brasschaat, ingeschreven in ondernemingsregister onder het nummer: BE0775.339.014.

1.2 “Opdrachtgever” is elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroep wenst te doen op de Diensten van “Mijn Virtueel Assistent” en hiertoe een Opdrachtovereenkomst afsluit met “Mijn Virtueel Assistent”.

1.3 “Diensten” duidt op de door Mijn Virtueel Assistent voorziene/aangeboden diensten zoals die worden opgenomen in de Opdrachtovereenkomst. De diensten van Mijn Virtueel Assistent kunnen onder andere omvatten: algemene administratie, organisatorische support/ event management, opmaak en beheer van documenten en contracten, sales & marketing support, boekhoudkundige ondersteuning en databeheer, zoals weergegeven op de website.

1.4 “Opdrachtovereenkomst” betekent de overeenkomst die tot stand komt tussen de Opdrachtgever en Mijn Virtueel Assistent, omvattende de Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden.

1.5 “Website” verwijst naar www.mijnvirtueelassstent.be die wordt beheerd door Susanne Plasschaert, Ludgardislei 5a, 2930 te Brasschaat.

1.6 “Partijen” duidt op Mijn Virtueel Assistent en de Opdrachtgever samen.

1.7 “Partij” duidt al naargelang de context op Mijn Virtueel Assistent, dan wel de Opdrachtgever.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt elke overeenkomst tussen Mijn Virtueel Assistent en haar Opdrachtgever beheerst door de hiernavolgende algemene voorwaarden.

2.2 De Opdrachtgever verklaart kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en deze te aanvaarden.

2.3 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt door Mijn Virtueel Assistent niet aanvaard.

Artikel 3: Totstandkoming van de Opdrachtovereenkomst

3.1 Alle aanbiedingen gedaan door Mijn Virtueel Assistent zijn vrijblijvend en 14 dagen geldig vanaf de offertedatum.

3.2 De overeenkomst tussen Mijn Virtueel Assistent en de Opdrachtgever komt pas tot stand op het ogenblik dat de opdracht door Mijn Virtueel Assistent wordt aanvaard.

3.3 Wordt de opdracht schriftelijk gegeven dan zal Mijn Virtueel Assistent een schriftelijke opdrachtovereenkomst overmaken aan de Opdrachtgever. De aanvaarding zal dan blijken uit de uitdrukkelijke bevestiging van de opdracht door Mijn Virtueel Assistent nadat deze de door de Opdrachtgever ondertekende opdrachtovereenkomst terug heeft ontvangen. De opdrachtovereenkomst is gebaseerd op de ten tijde van de opmaak van de opdrachtovereenkomst verstrekte informatie. De opdracht wordt geacht de opdrachtovereenkomst juist en volledig weer te geven.

3.4 Indien de opdracht mondeling is verstrekt, dan zal de aanvaarding door Mijn Virtueel Assistent schriftelijk worden bevestigd. Hierdoor en op dat moment ontstaat de opdrachtovereenkomst. De opdracht komt tot stand onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op het moment van de schriftelijke bevestiging van de aanvaarding. De schriftelijke bevestiging van de aanvaarding van de opdracht wordt geacht de opdrachtovereenkomst juist en volledig weer te geven.

3.5 De opdrachtovereenkomst komt in de plaats van, en vervangt alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, mondeling of schriftelijk gedaan.

3.6 Mijn Virtueel Assistent heeft het recht om wijzigingen in de kost van de uitvoering van de opdracht zoals de kostprijs van materialen, lonen, specifieke software e.d. of ingevolge de kwaliteit van de door de Opdrachtgever effectief aangeleverde goederen, die zich voordoen na aanvaarding van de bestelling doch vóór levering, aan te rekenen bovenop de bedongen prijs. Alle taksen en lasten zijn steeds voor rekening van de Opdrachtgever

Artikel 4: Omkadering en context van de Diensten

4.1 De van Mijn Virtueel Assistent gevraagde Diensten zullen uitgevoerd worden binnen een per opdracht overeen te komen termijn. Partijen zullen elkaar inlichten omtrent iedere moeilijkheid die de stipte uitvoering van de Diensten kan verstoren en aan elkaar elke inlichting verstrekken die de uitvoering van de opdrachten kan vergemakkelijken.

4.2 Mijn Virtueel Assistent zal de Diensten uitvoeren volgens haar eigen wensen en inzichten, doch rekening houdend met de specificaties haar door de Opdrachtgever verstrekt.

4.3 De Opdrachtgever is ertoe gehouden alle gegevens, bescheiden, stukken, materiaal, documenten, welke Mijn Virtueel Assistent overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de door Mijn Virtueel Assistent gewenste vorm en wijze ter beschikking te stellen.

4.4 Mijn Virtueel Assistent van haar kant zal bij de uitvoering van de Diensten al haar kennis ter beschikking stellen om de Diensten volgens de regels van de kunst uit te voeren, zoals het een gespecialiseerde en “goed” dienstverlener past.

4.5 Mijn Virtueel Assistent is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Mijn Virtueel Assistent is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

4.6 Indien Mijn Virtueel Assistent aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de Diensten waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Mijn Virtueel Assistent ten opzichte van Opdrachtgever is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de door haar verzekeraar gedane uitkering.

4.7 Mijn Virtueel Assistent is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Zij is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen maar niet beperkt tot: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 5: Vergoeding, betalingstermijn en kosten

5.1 De vergoeding voor de Diensten wordt opgenomen in de Opdrachtovereenkomst. Prijs- en andere vermeldingen in folders, offertes of andere publicaties van Mijn Virtueel Assistent, binden Mijn Virtueel Assistent niet behalve indien schriftelijk een geldigheidsduur wordt vermeld. Elke betalingsuitnodiging of factuur van Mijn Virtueel Assistent in het kader van administratieve support of diensten, moet door de Opdrachtgever uiterlijk 14 dagen na factuurdatum worden voldaan. Mijn Virtueel Assistent werkt op aanvraag ook op locatie. Hiervoor rekent Mijn Virtueel Assistent een kilometervergoeding van 0,43ct per kilometer.

5.2 Betwistingen, conform artikel 7 van onderhavige Algemene Voorwaarden, van het gefactureerde bedrag of omtrent de uitvoering van de Diensten en de eventuele kilometervergoeding, schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op. Indien de Opdrachtgever nalaat de factuur binnen de hierboven vermelde termijn te betalen zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een conventionele verwijlintrest van 5 % per maand op het niet-betaalde bedrag beginnen lopen tot op moment van de voldoening van het nog verschuldigde bedrag.

5.3 Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Mijn Virtueel Assistent dient te maken ingevolge de niet-nakoming van de betalingsverplichting door de Opdrachtgever, komen ten laste van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minstens 30% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 150,00.

5.4 Mijn Virtueel Assistent behoudt het recht om het uurtarief te verhogen. Dit zal ten minste 2 maanden op voorhand gecommuniceerd worden aan de Opdrachtgever.

5.5 Mijn Virtueel Assistent is in te huren voor een minimum van 4 uur per week. De werkzaamheden zullen in overleg op vaste dagen of momenten per week worden ingepland. Mijn Virtueel Assistent zal rekening houden met deze vaste momenten/dagen in haar planning. Indien deze niet kunnen worden nagekomen zal er bekeken worden of we deze uren op een ander moment kunnen inplannen of kunnen worden nagekomen. Indien dit niet het geval is vanuit de Opdrachtgever dan zal er altijd een minimum van 4 uur per week gefactureerd worden.

Artikel 6: Opzegging/annulering

6.1 Elke Partij kan op ieder ogenblik de Overeenkomst in het kader van administratieve support schriftelijk beëindigen door voorafgaandelijk een schrijven te richten aan de andere Partij, met inachtneming van een opzegperiode van 30 dagen. De opzegperiode neemt aanvang de eerste maandag na de melding van beëindiging van de overeenkomst. In de mate dat de beëindigende Partij een te korte opzegtermijn in acht zou nemen, zal zij een verbrekingsvergoeding moeten betalen aan de andere Partij die overeenstemt met de niet gerespecteerde, resterende duur van de opzegtermijn.

6.2 Elke Partij kan op ieder ogenblik de Opdrachtovereenkomst schriftelijk beëindigen door voorafgaandelijk een schrijven te richten aan de andere Partij. Annuleren is kosteloos tot 4 weken voor aanvang van de Diensten. Bij annulering minder dan 4 weken voor aanvang van de Diensten is er een annuleringskost van 50% van de prijs voor de Diensten zoals vermeld in de Opdrachtovereenkomst. Bij annulering minder dan 2 weken voor aanvang van de Diensten is er een annuleringskost van 75% van de prijs voor de Diensten zoals vermeld in de Opdrachtovereenkomst. Bij annulering minder dan 1 weken voor aanvang van de Diensten of het adviestraject is er een annuleringskost van 100% van de prijs voor de Diensten zoals vermeld in de Opdrachtovereenkomst.

6.3 Een annulering is slechts geldig als ze schriftelijk gebeurt en na ontvangstmelding van Mijn Virtueel Assistent. Bij wijzigingen minder dan 4 weken voor aanvang van deze Diensten wordt een meerprijs van 10% aangerekend op het tarief zoals vermeld in dit contract. Bij wijzigingen minder dan 1 week voor aanvang van het project wordt een meerprijs van 35% aangerekend op de prijs voor de Diensten zoals vermeld in de Overeenkomst. Een wijziging is slechts geldig als ze schriftelijk gebeurt en na ontvangstmelding en akkoord van Mijn Virtueel Assistent.

6.4 Algemeen geldt dat onverminderd de overige bepalingen van de Opdrachtovereenkomst, de Opdrachtovereenkomst te allen tijde en zonder rechterlijke tussenkomst door elk van beide Partijen en mits aangetekend schrijven, beëindigd kan worden in geval van uitzonderlijke omstandigheden, bedrog, grove of opzettelijke fout, of ernstige nalatigheid gepleegd door een Partij. In geval van dergelijke beëindiging zal de Opdrachtovereenkomst onmiddellijk en van rechtswege en zonder rechterlijke tussenkomst beëindigd worden, zonder termijn noch vergoeding, onverminderd het recht van de verbrekende Partij om een schadevergoeding te eisen. Tenzij anders vermeld, zal het aangetekend schrijven uitwerking hebben de dag van de verzending zelf.

6.5 Partijen komen overeen dat onder meer volgende omstandigheden dienen beschouwd te worden als uitzonderlijke omstandigheden: het faillissement, de ontbinding van een Partij of overmacht. Als overmacht wordt onder meer beschouwd zonder beperkt te zijn tot: technische problemen, zoals een crash of black-out van een informaticasysteem, infectie van de software door een virus,…

6.6 Bij de beëindiging van de Opdrachtovereenkomst zal elk van beide Partijen alle materiaal en bezittingen teruggeven die aan de andere Partij toebehoren en die werden overgemaakt met het oog op de uitvoering van de Diensten.

Artikel 7: Betwistingen

7.1 Bij betwistingen omtrent de verrichte Diensten en/of het gefactureerde bedrag, dient de Opdrachtgever binnen de 8 dagen na het einde van de Opdrachtovereenkomst, dan wel binnen de 8 dagen na de vaststelling van het gebrek indien de Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijze niet kon ontdekken binnen de 8 dagen na het einde van de Opdrachtovereenkomst, Mijn Virtueel Assistent van het gebrek op de hoogte te brengen.

7.2 Indien het vastgestelde gebrek een gegronde klacht uitmaakt, heeft Mijn Virtueel Assistent de keuze tussen de aanpassing van het in rekening gebrachte factuurbedrag, of het kosteloos verbeteren, of het opnieuw verrichten van de afgekeurde Diensten, of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Diensten tegen een restitutie naar evenredigheid van door Opdrachtgever reeds betaalde vergoedingen voor de diensten. Indien Mijn Virtueel Assistent niet conform het bovenstaande tijdig van een klacht op de hoogte wordt gebracht, vervallen alle rechten van Opdrachtgever in verband met de betwisting.

Artikel 8: Niet-exclusiviteit

8.1 Partijen aanvaarden dat er in hoofde van Mijn Virtueel Assistent ten aanzien van de Opdrachtgever geen exclusiviteitsverplichting bestaat. Er wordt, voor zover als nodig, uitdrukkelijk aanvaard en erkend dat Mijn Virtueel Assistent evenzeer opdrachten van derden tot het verlenen van de Diensten kan aanvaarden, zonder dat dit uiteraard de correcte en loyale uitvoering van de voor de Opdrachtgever aanvaarde opdrachten in gedrang mag brengen. Dit houdt tevens in dat Mijn Virtueel Assistent zich er enerzijds van zal onthouden om tijdens de looptijd van de Opdrachtovereenkomst enige activiteit uit te oefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks schade kan berokkenen aan de Opdrachtgever.

8.2 Anderzijds mag de Opdrachtgever naar eigen goeddunken gebruikmaken van de diensten van andere dienstverleners die soortgelijke diensten kunnen verlenen als de Diensten van Mijn Virtueel Assistent aan de Opdrachtgever, zonder evenwel afbreuk te doen aan de bestaande samenwerkingsmodaliteiten.

Artikel 9: Confidentialiteit

9.1 Partijen verbinden zich ertoe en maken zich sterk voor de personen die zij bij de uitvoering van de Opdrachtovereenkomst betrekken dat, zowel tijdens de duur van de Opdrachtovereenkomst als daarna, noch zijzelf, noch de personen die als aangestelde van de Partijen zijn opgetreden, aan derden enige informatie zullen bekendmaken, gebruiken of verspreiden die niet tot het publiek domein behoort en waarvan zij kennis zouden hebben gekregen naar aanleiding van hun contacten met de andere Partij, hun dochtervennootschappen of de met hen verbonden ondernemingen, tenzij een wettelijke verplichting tot bekendmaking zou bestaan.

9.2 Als confidentiële informatie wordt in het bijzonder beschouwd, zonder dat deze opsomming evenwel limitatief is: alle informatie die confidentieel is uit haar aard, alle tekeningen, formules, specificaties, boeken, software, handleidingen, dagelijkse rapporten, notulen van vergaderingen, kasboeken en rekeningen, bedrijfs-, handels- en productiegeheimen, mondelinge of schriftelijke gegevens met betrekking tot de bedrijfsmethodes, – procedés, -technieken of uitrusting van de Partij, haar moederonderneming, dochtermaatschappijen of bijkantoren, de identiteit van de klanten, leveranciers, distributeurs en dienstverleners van de Partij, haar moederonderneming, dochtermaatschappijen of bijkantoren en eventueel andere informatie met betrekking tot dergelijke klanten, leveranciers, distributeurs en dienstverleners, ongeacht of de betrokken informatie al dan niet uitdrukkelijk door de andere Partij als confidentieel werd aangewezen.

9.3 Indien Partijen of de personen die zij bij de uitvoering van de Diensten betrekken, deze confidentialiteitsverplichting overtreden, zal de Overeenkomst onmiddellijk een einde nemen en is de overtredende Partij gehouden aan de andere Partij een forfaitaire vergoeding te betalen gelijk aan 10.000,00 EUR per inbreuk, dit onverminderd het recht van de schadelijdende Partij om een hogere schadevergoeding te eisen, mits zij het bestaan en de omvang van de schade bewijst.

Artikel 10: Kennisgeving

10.1 Alle kennisgevingen in verband met de Opdrachtovereenkomst moeten schriftelijk en in het Nederlands gebeuren. Voor beide Partijen geldt dat een kennisgeving geacht wordt geldig te zijn gedaan indien zij gebeurde via e-mail, onverminderd de bepalingen in de Opdrachtovereenkomst die een aangetekend schrijven vereisen.

Artikel 11: Scheidbaarheid

11.1 Indien een bepaling in deze Overeenkomst geacht wordt geheel of gedeeltelijk onwettig, ongeldig of onafdwingbaar te zijn krachtens een toepasselijk recht van welke aard ook, wordt die bepaling geacht geen deel uit te maken van deze Overeenkomst en zal de rechtsgeldigheid, de geldigheid of de afdwingbaarheid van de resterende bepalingen van deze Overeenkomst niet worden aangetast.

11.2 Indien dergelijke onwettige, ongeldige of onafdwingbare bepaling de algehele aard van deze Overeenkomst aantast, moet elke Partij alle mogelijke inspanningen leveren om onmiddellijk te goeder trouw in een geldige vervangende bepaling te voorzien.

Artikel 12: Toepasselijk recht

De Overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgische recht.

Artikel 13: Bevoegde rechtbank

De rechtbanken van het arrondissement van Antwerpen zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil dat uit de Overeenkomst voortvloeit.